Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Handbagage: gemakkelijk mee te voeren draagbare dan wel met de hand verrijdbare bagage die de Reiziger op of bij zich heeft en, voorzover Vlieland Watertaxi het vervoer daarvan heeft toegestaan, andere roerende zaken van de Reiziger, met inbegrip van levende dieren
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vlieland Zeehondentochten & Watertaxi Vlieland V.O.F.
 3. Reiziger: de persoon die ter uitvoering van de Vervoerovereenkomst door Vlieland Watertaxi wordt vervoerd
 4. Schipper: persoon die als werknemer van Vlieland Watertaxi, of in opdracht van Vlieland Watertaxi, de Watertaxi bedient en bestuurt
 5. Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij Vlieland Watertaxi zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Watertaxivervoer
 6. Watertaxi: het vaartuig dat Vlieland Watertaxi gebruikt ter uitvoering van de Vervoerovereenkomst
 7. Vlieland Watertaxi: Vlieland Zeehondentochten & Watertaxi Vlieland V.O.F.
 8. Watertaxisteiger: iedere aanlegplaats waar een Reiziger aan en van boord van een Watertaxi kan gaan
 9. Watertaxivervoer: vervoer van een Reiziger en zijn Handbagage per Watertaxi, met inbegrip van het aan en van boord gaan.
 10. Artikel 2 Vervoersovereenkomst
  1. De Vervoerovereenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Vlieland Watertaxi gedaan aanbod tot het aangaan van die overeenkomst aanvaardt. 
  2. Tenzij anders overeengekomen, eindigt de Vervoerovereenkomst meteen nadat de Reiziger van boord is gegaan bij de Watertaxisteiger die in het kader van de Vervoerovereenkomst als
   eindbestemming is overeengekomen.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Vervoerovereenkomst. Zij gelden ook voor de Reiziger die geen Opdrachtgever is, met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op de Opdrachtgever.
  4. Vlieland Watertaxi heeft het recht om tijdens een rit tussenstops te maken, bijvoorbeeld omandere Reizigers aan boord te nemen.
  5. Op de Vervoerovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Verplichtingen Vlieland Watertaxi

  1. Vlieland Watertaxi dient de Reiziger zorgvuldig en veilig te vervoeren.
  2. Als Vlieland Watertaxi het Watertaxivervoer geheel of gedeeltelijk staakt, is zij verplicht de
   Reiziger daar spoedig over te informeren, zo mogelijk onder opgave van de redenen, de door haar
   te nemen maatregelen en de mogelijke duur van het oponthoud.

Artikel 4 Verplichtingen reiziger

  1. Iedere Reiziger dient de door Vlieland Watertaxi aan hem gegeven redelijke aanwijzingen of instructies op te volgen, zowel tijdens de rit als bij het aan en van boord gaan. Deze aanwijzingen of instructies kunnen ook door de Schipper namens Vlieland Watertaxi worden gegeven.
  2. Als Vlieland Watertaxi voor of tijdens de rit een bepaalde zitplaats in de Watertaxi aanwijst, is de Reiziger verplicht op die plaats te zitten.
  3. Reiziger is verplicht zich te onthouden van:
   1. onbehoorlijk gedrag aan boord van de Watertaxi en/of op de Watertaxisteiger waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, gevaarlijk gedrag, hinderen van de Schipper,
    handtastelijkheden, bedreigingen, verontreiniging en beschadiging van de Watertaxi of de Watertaxisteiger;
   2. gedrag dat de goede uitvoering van de Vervoersovereenkomst bemoeilijkt of belet;
   3. het gebruik van alcoholhoudende dranken aan boord van de Watertaxi, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vlieland Watertaxi ;
   4. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen aan boord van de Watertaxi;
   5. het gebruik van rookwaar aan boord van de Watertaxi, elektronische sigaretten en dergelijke daaronder begrepen.

Artikel 5 – Betaling

 1. Als tegenprestatie voor de uitvoering van de Vervoerovereenkomst is Opdrachtgever aan Vlieland Watertaxi de ritprijs verschuldigd die tevoren is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet Opdrachtgever de ritprijs vóór aanvang van de rit aan Vlieland Watertaxi voldoen. Vlieland Watertaxi accepteert uitsluitend betalingen in Euro’s.
 3. Betalingen aan boord van de Watertaxi dienen contant of met een in Nederland geaccepteerd elektronisch betaalmiddel te worden gedaan. Contante betalingen dienen zo veel mogelijk in gepast geld te worden gedaan.
 4. Vlieland Watertaxi mag een aanbod om in munten te betalen weigeren als het aantal munten zo groot is dat het tellen daarvan naar het oordeel van Vlieland Watertaxi een te groot oponthoud veroorzaakt. 
 5. In het geval waarin Vlieland Watertaxi en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de ritprijsdoor Vlieland Watertaxi zal worden gefactureerd is de betalingstermijn: 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 6. Als de Opdrachtgever een consument is en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is hij, nadat Vlieland Watertaxi hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan die verplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze termijn over het verschuldigde de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd. Vlieland Watertaxi heeft in dat geval ook recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, berekend met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Als de Opdrachtgever in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Vlieland Watertaxi recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, die in dat geval in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag ter grootte van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gebleven factuur.

Artikel 6 – Beëindiging of annulering Vervoerovereenkomst

 1. Als de Reiziger zodanige hinder veroorzaakt dat in redelijkheid niet van Vlieland Watertaxi kan worden gevergd dat zij de Vervoerovereenkomst (verder) uitvoert, kan Vlieland Watertaxi de rit onmiddellijk staken, of weigeren deze uit te voeren, en zo de Vervoerovereenkomst beëindigen,
  zonder dat zij aan de Opdrachtgever – of als de Reiziger geen Opdrachtgever is: aan de Reiziger – enige schadevergoeding verschuldigd is. Vlieland Watertaxi kan in dat geval de Reiziger gelasten de Watertaxi bij de dichtstbijzijnde Watertaxisteiger onmiddellijk te verlaten.
 2. Bij voortijdige beëindiging van de Vervoerovereenkomst, als bedoeld in artikel 6.1, is de Opdrachtgever aan Vlieland Watertaxi de prijs voor de gehele rit tot en met de overeengekomen eindbestemming verschuldigd, onverminderd de overige rechten van Vlieland Watertaxi.
 3. De Opdrachtgever kan voor aanvang afzien van de bij Vlieland Watertaxi bestelde rit. Als Vlieland Watertaxi daardoor aantoonbare schade lijdt, dient Opdrachtgever haar een redelijke schadeloosstelling te voldoen. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet of niet op het overeengekomen tijdstip verschijnt op de met de Vlieland Watertaxi afgesproken plaats.
 4. Als voor of tijdens de rit aan de zijde van de Reiziger omstandigheden opkomen of aanwezig blijken te zijn die Vlieland Watertaxi bij het sluiten van de Vervoerovereenkomst niet behoefde te kennen maar die, als zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Vlieland Watertaxi bevoegd de Vervoerovereenkomst op te zeggen en de Reiziger uit het voertuig te verwijderen. Deze opzegging kan worden gedaan aan de Opdrachtgever en – als de Reiziger geen Opdrachtgever is: aan de Reiziger – en leidt tot het einde van de Vervoerovereenkomst zodra de eerste opzegging is ontvangen. Na een dergelijke opzegging zijn Vlieland Watertaxi en de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verplicht de daardoor ontstane schade aan elkaar te vergoeden.

Artikel 7 – Handbagage

 1. Iedere Reiziger draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen Handbagage. Handbagage moet deugdelijk en veilig verpakt zijn.
 2. Kleine huisdieren mogen als Handbagage meereizen, mits zij zich in een mand of kooi bevinden en zij op schoot kunnen worden meegevoerd.
 3. Een hond die niet in een mand of kooi kan worden vervoerd mag niettemin als Handbagage meereizen, mits hij tijdens de rit strak aangelijnd blijft. Vlieland Watertaxi mag voor een hond die het gebruik van een zitplaats onmogelijk maakt een aanvullende ritprijs verlangen.
 4. Een Reiziger die vanwege een handicap wordt begeleid door een als zodanig herkenbare geleidehond of hulphond (in opleiding) mag zijn hond kosteloos als Handbagage meenemen aan boord.
 5. Indien de Schipper allergisch blijkt voor een dier van een Reiziger dat in aanmerking komt om als Handbagage met de Reiziger mee te reizen mag Vlieland Watertaxi weigeren de rit uit te voeren. In dat geval zal Vlieland Watertaxi zich inspannen om spoedig vervangend Watertaxivervoer te
  laten plaatsvinden. 
 6. Vlieland Watertaxi mag het vervoer weigeren van bagage die door zijn aard (mogelijkerwijs) hinderlijk, gevaarlijk, schadelijk, vervuilend, verboden of op een andere redelijke grond niet gewenst is aan boord van een Watertaxi. De reiziger dient geweigerde bagage voor eigen rekening en risico van de Watertaxisteiger te verwijderen en daarvan verwijderd te houden.
 7. Vlieland Watertaxi is verplicht redelijke zorg aan te wenden om te voorkomen dat Handbagage verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 8 – Verloren voorwerpen

 1. De Reiziger is verplicht een door hem op de Watertaxisteiger of aan boord van de Watertaxi gevonden voorwerp of geldsom onverwijld af te geven aan Vlieland Watertaxi. Vlieland Watertaxi zal de Reiziger daar een bewijs van afgifte voor geven. De Reiziger heeft nooit een
  vordering tot betaling van vindersloon op Vlieland Watertaxi.
 2.  Vlieland Watertaxi is bevoegd een door de Schipper of een ander gevonden en aan haar afgegeven zaak te verkopen of te vernietigen, zodra drie maanden na de dag van afgifte zijn verlopen of direct te vernietigen, als de zaak niet geschikt is voor bewaring of verkoop. Voor zaken die naar inschatting van Vlieland Watertaxi een waarde hebben van meer dan € 450,– zal Vlieland Watertaxi in dit verband een bewaartermijn van twaalf maanden in acht nemen.
 3. Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Vlieland Watertaxi hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de Vervoerovereenkomst kan Vlieland Watertaxi niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Indien Vlieland Watertaxi de Vervoerovereenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van
  weersomstandigheden is dat altijd een geval van overmacht, als bedoeld in de voorgaande zin.
 2. Als Vlieland Watertaxi door overmacht de Vervoerovereenkomst niet kan uitvoeren kan zowel de Opdrachtgever als zij die overeenkomst onmiddellijk ontbinden. Vlieland Watertaxi zal in dat geval eventueel door de Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 3. In geval van overmacht heeft noch de Opdrachtgever noch de Reiziger recht op vergoeding, door Vlieland Watertaxi, van eventuele schade.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Vlieland Watertaxi

 1.  Vlieland Watertaxi is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de Reiziger is overkomen. Vlieland Watertaxi is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover een
  dergelijk vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
 2. De schadevergoeding die Vlieland Watertaxi in een geval als bedoeld in artikel 10.1, eerste volzin, mogelijk verschuldigd is, is steeds a.) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voorzover van toepassing
  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste van de verzekeraar komt of b.) als om enigerlei reden geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, beperkt tot een maximumbedrag van € 50.000,– per Reiziger met een maximum van € 500.000,– per gebeurtenis.
 3.  Vlieland Watertaxi is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de Handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:
  a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vlieland Watertaxi komt; of b. door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover een dergelijk vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vlieland Watertaxi mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is beperkt tot een bedrag van € 1.500,– per Reiziger.
 4.  Vlieland Watertaxi is in geen geval aansprakelijk voor schade die een Reiziger lijdt tijdens of als gevolg van zijn verblijf op de Watertaxisteiger, daaronder begrepen de loopbrug die de Watertaxisteiger met de vaste wal verbindt. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van Vlieland Watertaxi of haar leidinggevenden